Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

 1. Home 

Kennismaken met de AGFA

Vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten

Wilt u als werkgever in de sector Rijk, Politie of Defensie een disciplinaire straf opleggen aan een ambtenaar voor zijn of haar gebruik van zijn vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging? Voordat u die disciplinaire straf oplegt, bent u verplicht om daarover advies in te winnen bij de AGFA. U hoeft dit advies niet op te volgen, maar als u geen advies inwint, loopt u de kans dat de rechter uw strafbesluit vernietigt wanneer de ambtenaar dat aanvecht.

Ontslag uit vertrouwensfunctie wegens intrekking verklaring van geen bezwaar

Voor het ministerie van Defensie beoordeelt de AGFA bovendien of het voorgenomen ontslag van een burgerlijke ambtenaar die geen vertrouwensfunctie meer mag vervullen, omdat zijn verklaring van geen bezwaar is ingetrokken, voldoende zorgvuldig is voorbereid. Daarvan is sprake als het ministerie van Defensie genoeg heeft gedaan om de betrokkene aan ander werk te helpen, binnen of buiten dit ministerie.

Tot 1 januari 2020 oefende de AGFA deze taak ook uit in de sector Rijk. In die sector is deze taak overbodig geworden, omdat met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren de rechter dit soort voorgenomen ontslagen voortaan beoordeelt. Voor militaire ambtenaren oefent de Commissie ex artikel 45 AMAR, die een personele unie vormt met de AGFA, deze taak uit.

De AGFA (Adviescommissie Grondrechten en Functie-Uitoefening Ambtenaren) is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 1992, 565.

De procedure

Een adviesaanvraag aan de AGFA wordt ingediend door de werkgever. Het bureau van de AGFA maakt de aanvraag volledig. Vervolgens houdt de commissie een hoorzitting en brengt een gemotiveerd advies aan de werkgever uit. Hoewel het advies niet bindend is, wordt dit bijna altijd gevolgd.
Lees hier uitgebreider over de procedure.

De adviezen van de AGFA

Wilt u weten welke adviezen de AGFA heeft uitgebracht?
Ga naar de adviezen over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Ga naar de adviezen over het niet meer mogen vervullen van een vertrouwensfunctie door ambtenaren.

Voorzitter en samenstelling commissie

Voorzitter is mr. M.J. Cohen
Meer informatie over de samenstelling van de commissie.

Het CAOP voert het secretariaat van de AGFA. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op

Koninklijk Besluit en juridische grondslag

De AGFA is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 565.

De taken van de AGFA hebben een juridische grondslag: artikel 82a van het Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR), artikel 80 van het Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 97b van het ARAR en artikel 120 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie.

terug naar boven

 • Nieuws

  26-11-2019 Adviesaanvraag nr. ABB/2019/12804

  Aan een juridisch medewerker van een rechtbank was de disciplinaire straf opgelegd van voorwaardelijk ontslag vanwege een zestal uitingen in sociale media over Marokkanen en moslims. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert de minder zware disciplinaire straf van schriftelijke berisping op te leggen. Daartoe overweegt de commissie dat twee van de zes uitingen die het bestuur van de rechtbank had aangemerkt als plichtsverzuim, geen plichtsverzuim opleveren en dat de houding van de ambtenaar ten aanzien van het plichtsverzuim van de overige uitingen strafverlichtend werkt. Niet alleen heeft zij spijt betuigd van deze uitingen, maar ook heeft zij deze zo snel mogelijk van het internet verwijderd en heeft zij ter voorkoming van verdere onwenselijke uitingen een cursus gevolgd ter beheersing van haar impulsiviteit. Ook acht de commissie voor de strafmaat van belang dat de ambtenaar in haar 31-jarig dienstverband bij verzoekers rechtbank niet eerder disciplinair is bestraft.
  Advies ABB/2019/12804


  26-11-2019 Adviesaanvraag nr. ABB/2019/12801

  Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar. Het ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid, want het is pas bekendgemaakt toen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar onherroepelijk was geworden en de ambtenaar heeft 12 maanden professionele begeleiding ontvangen bij het zoeken naar ander werk. Ook als zelfstandige kan hij niet meer blijven werken voor de AIVD, omdat alle functies bij deze dienst vertrouwensfuncties zijn.
  Advies ABB/2019/12801 (pdf, 540kB)


  11-04-2019 Adviesaanvraag nr. ABB /2018 /12571

  Een ambtenaar die naast haar hoofdtaak was belast met het genereren van publiciteit voor haar werk en in verband daarmee relatief veel volgers had op Twitter, liet zich via dit medium negatief uit over collega’s die zij beschuldigde van pestgedrag en over direct en indirect leidinggevenden die in haar visie niet adequaat op dat gedrag reageerden. Zij bleef daarmee doorgaan nadat haar herhaaldelijk was verzocht om in afwachting van het resultaat van een feitenonderzoek radiostilte in acht te nemen. De commissie acht het voornemen van de werkgever om de ambtenaar een schriftelijke berisping op te leggen gelet op deze omstandigheden begrijpelijk en stemt daarmee in.
  Advies ABB/2018/12571 (pdf, 496kB)
  Bijbehorende Pleitnota pdf, 115 kB)


  05-03-2018 Adviesaanvraag nr. ABB/2018/12300

  Aan een politieambtenaar was de disciplinaire straf opgelegd van inhouding van twee periodieken gedurende twee jaar vanwege kwetsende uitlatingen over moslims in een bericht op een besloten Facebookpagina van de politie. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert een minder zware disciplinaire straf op te leggen, bijvoorbeeld een eenmalige inhouding van een aantal vakantiedagen. Daartoe overweegt de commissie dat de aan de ambtenaar opgelegde disciplinaire straf mede vanwege zijn financiële gevolgen onevenredig is aan de ernst en zwaarte van het door hem gepleegde plichtsverzuim. Dit is het geval vanwege de niet evident strafbare bewoordingen van het bericht, het besloten karakter van het medium waarin dit is geplaatst, de korte duur van deze plaatsing en de beperkte schadelijke gevolgen hiervan voor het functioneren van de ambtenaar en van de politie.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2018/12300 (pdf, 290 kB)

   


Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu