Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

 1. Home 

Even kennismaken: de AGFA

De Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) is opgericht bij Koninklijk Besluit en heeft twee taken:

 1. Het adviseren over voorgenomen disciplinaire straffen van ambtenaren in de sectoren Rijk en Politie vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging.
 2. Het adviseren van overheidswerkgevers in de sectoren Rijk en Defensie over voorgenomen ontslagen van ambtenaren die hun vertrouwensfunctie niet meer mogen vervullen omdat de verklaring van geen bezwaar is ingetrokken. Deze verklaring is nodig voor het uit kunnen oefenen van de functie.

De procedure

Een adviesaanvraag aan de AGFA wordt ingediend door de werkgever. Het bureau van de AGFA maakt de aanvraag volledig. Vervolgens houdt de commissie een hoorzitting en brengt een gemotiveerd advies aan de werkgever uit. Hoewel het advies niet bindend is, wordt dit bijna altijd gevolgd.
Lees hier uitgebreider over de procedure.

De adviezen van de AGFA

Wilt u weten welke adviezen de AGFA heeft uitgebracht?
Ga naar de adviezen over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Ga naar de adviezen over het niet meer mogen vervullen van een vertrouwensfunctie door ambtenaren.

Voorzitter en samenstelling commissie

Voorzitter is mr. M.J. Cohen
Meer informatie over de samenstelling van de commissie.

Het CAOP voert het secretariaat van de AGFA. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op

Koninklijk Besluit en juridische grondslag

De AGFA is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 565.

De taken van de AGFA hebben een juridische grondslag: artikel 82a van het Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR), artikel 80 van het Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 97b van het ARAR en artikel 120 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie.

terug naar boven

 • Nieuws

  11-04-2019 Adviesaanvraag nr. ABB /2018 /12571

  Een ambtenaar die naast haar hoofdtaak was belast met het genereren van publiciteit voor haar werk en in verband daarmee relatief veel volgers had op Twitter, liet zich via dit medium negatief uit over collega’s die zij beschuldigde van pestgedrag en over direct en indirect leidinggevenden die in haar visie niet adequaat op dat gedrag reageerden. Zij bleef daarmee doorgaan nadat haar herhaaldelijk was verzocht om in afwachting van het resultaat van een feitenonderzoek radiostilte in acht te nemen. De commissie acht het voornemen van de werkgever om de ambtenaar een schriftelijke berisping op te leggen gelet op deze omstandigheden begrijpelijk en stemt daarmee in.
  Advies ABB/2018/12571 (pdf, 496kB)
  Bijbehorende Pleitnota pdf, 115 kB)

  05-03-2018 Adviesaanvraag nr. ABB/2018/12300

  Aan een politieambtenaar was de disciplinaire straf opgelegd van inhouding van twee periodieken gedurende twee jaar vanwege kwetsende uitlatingen over moslims in een bericht op een besloten Facebookpagina van de politie. Eerst in de bezwaarprocedure tegen deze disciplinaire straf wordt de AGFA verzocht om advies. De commissie acht zich bevoegd dit advies uit te brengen en adviseert een minder zware disciplinaire straf op te leggen, bijvoorbeeld een eenmalige inhouding van een aantal vakantiedagen. Daartoe overweegt de commissie dat de aan de ambtenaar opgelegde disciplinaire straf mede vanwege zijn financiële gevolgen onevenredig is aan de ernst en zwaarte van het door hem gepleegde plichtsverzuim. Dit is het geval vanwege de niet evident strafbare bewoordingen van het bericht, het besloten karakter van het medium waarin dit is geplaatst, de korte duur van deze plaatsing en de beperkte schadelijke gevolgen hiervan voor het functioneren van de ambtenaar en van de politie.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2018/12300 (pdf, 290 kB)

   

  25-04-2018 Adviesaanvraag nr. ABB/2017/12268
  In het najaar van 2017 heeft het ministerie van Defensie de AGFA verzocht om advies over een voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar wiens verklaring van geen bezwaar in 2014 was ingetrokken. In 2015 en 2016 is naar hem reeds een intern herplaatsingsonderzoek ingesteld, maar de commissie adviseert dit onderzoek te heropenen, omdat in 2017 bekend is geworden dat de betrokkene wel in aanmerking komt voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het aantal functies bij het ministerie van Defensie waarvoor uitsluitend een VOG is vereist, mogelijk is toegenomen. Aangezien de externe arbeidsbemiddeling, die is begonnen in januari 2017, na de ontslagdatum kan worden voortgezet, kan de ontslagdatum onmiddellijk volgen op de afronding van het nieuwe interne herplaatsingsonderzoek. Download het geanonimiseerde advies ABB/2017/12268
   

  28-11-2017 Expertise AGFA ook na normalisering belangrijk
  Ook na de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren is er nog werk voor de AGFA. Zolang de inperking van de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren blijft bestaan, is de expertise van de AGFA van belang. De adviescommissie zou bijvoorbeeld een adviserende rol kunnen spelen in rechtszaken over strafontslag. Dat zei prof. dr. Alexander de Becker op het 25-jarig-jubileumsymposium van de AGFA op 17 november in Den Haag.
  Lees meer

   

  17-11-2017
  Toespraak Job Cohen op symposium van de AGFA
  AGFA-voorzitter Job Cohen heeft zojuist het symposium ‘Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting voor ambtenaren’ van de AGFA geopend. De AGFA bestaat 25 jaar. In zijn toespraak gaat Cohen onder andere in op haar maatschappelijke bijdrage. De AGFA bestaat 25 jaar. Binnenkort verschijnt ook het verslag.
  Download de toespraak van Job Cohen (pdf)


  29-05-2017
  Voorgenomen ontslag van een burgerambtenaar van het ministerie van Defensie, wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege voordeel trekken van bijstandsfraude door zijn partner. De ambtenaar zegt bezwaar te hebben gemaakt tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar, maar dat is niet komen vast te staan. Zijn voorgenomen ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2017/12039 (pdf, 289 kB)Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu