Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA)

 1. Home 

Even kennismaken: de AGFA

De Adviescommissiegrondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA) is opgericht bij Koninklijk Besluit en heeft twee taken:

 1. Het adviseren over voorgenomen disciplinaire straffen van ambtenaren in de sectoren Rijk en Politie vanwege de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging.
 2. Het adviseren van overheidswerkgevers in de sectoren Rijk en Defensie over voorgenomen ontslagen van ambtenaren die hun vertrouwensfunctie niet meer mogen vervullen omdat de verklaring van geen bezwaar is ingetrokken. Deze verklaring is nodig voor het uit kunnen oefenen van de functie.

De procedure

Een adviesaanvraag aan de AGFA wordt ingediend door de werkgever. Het bureau van de AGFA maakt de aanvraag volledig. Vervolgens houdt de commissie een hoorzitting en brengt een gemotiveerd advies aan de werkgever uit. Hoewel het advies niet bindend is, wordt dit bijna altijd gevolgd.
Lees hier uitgebreider over de procedure.

De adviezen van de AGFA

Wilt u weten welke adviezen de AGFA heeft uitgebracht?
Ga naar de adviezen over de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren.

Ga naar de adviezen over het niet meer mogen vervullen van een vertrouwensfunctie door ambtenaren.

Voorzitter en samenstelling commissie

De huidige voorzitter is mr. M.J. Cohen.
Meer informatie over de samenstelling van de commissie.

Het CAOP voert het secretariaat van de AGFA. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op

Koninklijk Besluit en juridische grondslag

De AGFA is opgericht bij Koninklijk Besluit van 13 oktober 1992, Staatsblad 565.

De taken van de AGFA hebben een juridische grondslag: artikel 82a van het Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR), artikel 80 van het Besluit algemene rechtspositie politie, artikel 97b van het ARAR en artikel 120 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie.

terug naar boven

 • Nieuws

  14-12-2016
  Voorgenomen ontslag van een in Den Helder woonachtige Defensieambtenaar vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert het resultaat van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen die intrekking af te wachten en als dit resultaat voor de ambtenaar negatief is, een aanvullend onderzoek in te stellen naar haar herplaatsingsmogelijkheden in een passende niet-vertrouwensfunctie bij het ministerie van Defensie in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2016/11759


  30-08-2016
  Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. De commissie acht dit ontslag voldoende zorgvuldig voorbereid. De ambtenaar heeft het haar aangeboden loopbaanbegeleidingstraject niet volledig benut, maar die omstandigheid ligt in haar risicosfeer.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2016/11720


  15-06-2016
  Voorgenomen ontslag van een burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege financiële kwetsbaarheid. De commissie adviseert het resultaat af te wachten van de beroepsprocedure van de ambtenaar tegen de intrekking van zijn verklaring van geen bezwaar en hem hangende die procedure externe arbeidsbemiddeling op maat aan te bieden.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2014/10864


  15-06-2016
  Voorgenomen ontslag van een zieke burgerlijk ambtenaar van het ministerie van Defensie wiens verklaring van geen bezwaar is ingetrokken vanwege een veroordeling voor huiselijk geweld. De commissie adviseert geen uitvoering te geven aan dit voorgenomen ontslag, maar de ambtenaar over te dragen aan het Dienstencentrum Re-integratie nadat de bedrijfsarts zijn resterende arbeidsmogelijkheden heeft vastgesteld.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2015/11558


  17-02-2016
  Voorgenomen ontslag van een ambtenaar van de AIVD vanwege de intrekking van haar verklaring van geen bezwaar. Ambtenaar heeft een andere baan maar weigert ontslag te nemen vanwege een inkomensverlies dat de AIVD niet wil compenseren. Het ontslag is voldoende zorgvuldig voorbereid. De terugwerkende kracht waarmee de AIVD dit wil effectueren, is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2016/11561


  16-02-2016
  Voorgenomen ontslag vanwege intrekking verklaring van geen bezwaar. De commissie adviseert hieraan geen uitvoering te geven in afwachting van het resultaat van een beroepsprocedure tegen de intrekking van de verklaring van geen bezwaar. Daarin komt een rapport van een psychiater van de werkgever aan de orde, waarin wordt betoogd dat het strafbare feit op basis waarvan de verklaring van geen bezwaar van de ambtenaar is ingetrokken, haar sterk verminderd kan worden toegerekend.
  Download het geanonimiseerde advies ABB/2015/11399 (pdf, 243)

   

Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765865 | E: info@agfacommissie.nl
De AGFA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu